Een Lande Group merk  |  Productie (serie, klantspecifiek)  |  R&D  |  Onderdelen en service  |  Meer dan 40 jaar

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website

Pörtner Seats GmbH

Neuenkirchener Str. 171
D-32139 Spenge
Duitsland

Telefoon +49 (0) 5225 – 400 98 62
Fax +49 (0) 5225 – 400 98 63

E-Mail info@poertner-seats.de

Managing director  A.A.J. van der Lande
KvK nr  Bad Oeynhausen HRB 15424
BTW nr  DE 282 275 845

Bankgegevens
Volksbank Bielefeld-Gütersloh
IBAN: DE41 4786 0125 1407 5214 00
BIC: GENODEM1GTL

Ontwerp, concept & technische implementatie  Schaafkopp.de
Photos  Werbestudio Tatura

Algemene voorwaarden

LandeMarine

LandeMarine is de Nederlandse fabrikant van het merk Zwaardvis, gevestigd te (5482 TK) Schijndel, aan de Van Leeuwenhoekweg nummer 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16030672.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Annulering: het terugtrekken van een orderregel of complete order en/of het verlagen van een aantal Producten;
  2. LandeMarine: de rechtspersoon LandeMarine B.V. met Kamer van Koophandel nummer 16030672, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor levering van producten aan LandeMarine verstrekt of daartoe een offerte aanvraagt.
  4. Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van de Producten en, alleen indien dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, de uitvoering van werk met betrekking tot de installatie van de Producten.
  5. Producten: door LandeMarine vervaardigde artikelen of onderdelen, in de breedste zin van het woord, binnen het merk Zwaardvis.
  6. Wijziging: een wijziging van een Overeenkomst of uitvoering van een Product, bijvoorbeeld het aantal of een kleur stof.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van LandeMarine en iedere Overeenkomst die een Opdrachtgever sluit met LandeMarine, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en LandeMarine en op alle buitencontractuele relaties tussen hen, zoals onrechtmatige daad.
  2. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen Opdrachtgever en LandeMarine is overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  4. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing en treden Opdrachtgever en LandeMarine in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan beoordelen partijen deze situatie ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  6. Ook in het geval dat LandeMarine niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, behoudt LandeMarine het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 3. Offerte en opdrachtbevestiging
  1. Alle aanbiedingen en offertes van LandeMarine zijn vrijblijvend en pas bindend nadat het voorstel door Opdrachtgever is aanvaard, eventueel middels een officiële bestelling of order, en door LandeMarine schriftelijk door middel van een orderbevestiging is bevestigd, tenzij anders in de aanbieding of offerte is aangegeven. In geval van maatwerkoplossingen of klantgerichte specials worden de offertes van LandeMarine vergezeld van de betreffende tekeningen en is Opdrachtgever voor de aanvaarding daarvan gehouden de betreffende offerte en bijbehorende tekeningen voor akkoord te ondertekenen. Pas na ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende offerte en tekeningen zal LandeMarine overgaan tot de schriftelijke orderbevestiging. In geval Opdrachtgever wenst dat LandeMarine gebruik zal maken van door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer stelt Opdrachtgever bij de aanvraag een proefstaal aan LandeMarine ter beschikking en past LandeMarine haar offerte daarop aan.
  2. De orderbevestiging is bindend en Opdrachtgever heeft daarom ook de plicht de orderbevestiging zorgvuldig te controleren. Eventuele correcties op deze orderbevestiging zijn alleen mogelijk indien Opdrachtgever deze binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan LandeMarine doorgeeft. Zonder bericht binnen deze twee werkdagen worden de Producten door LandeMarine volgens de specificaties op de orderbevestiging gefabriceerd en geleverd.
  3. Offertes worden door LandeMarine gedagtekend en hebben ingaande die dag een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
  4. De offertes van LandeMarine zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. Opdrachtgever is verplicht LandeMarine te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
  5. Alle aanbiedingen en offertes van LandeMarine zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door LandeMarine onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
  6. In de offerte zal een specificatie worden opgenomen van de te leveren Producten en bij het uitvoeren van werk een specifieke omschrijving worden gegeven van welke werkzaamheden in die offerte zijn opgenomen. Werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen in ieder geval niet onder de Overeenkomst en kunnen derhalve prijsverhogend werken.
  7. LandeMarine kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden als die aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  8. In de offerte worden prijzen exclusief BTW opgegeven, tenzij de BTW daarin uitdrukkelijk apart is vermeld. Prijzen zijn verder exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidsheffingen.
  9. Levering door LandeMarine vindt “Af fabriek” plaats, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen of daarna schriftelijk door LandeMarine en Opdrachtgever is overeengekomen.
  10. Op de Overeenkomst zijn naast deze algemene voorwaarden de speciale (prijs)condities zoals opgenomen in de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijnde prijslijsten van toepassing.
  11. Indien stoffen en onderdelen van Producten separaat besteld en geleverd worden, zullen de verzend- en handelingskosten daarvan van LandeMarine aan Opdrachtgever worden doorberekend.
  12. Als de bestelling of aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het aanbod of de offerte, dan is LandeMarine daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet volgens de afwijkende bestelling of aanvaarding tot stand, tenzij LandeMarine schriftelijk anders bevestigt.
  13. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht LandeMarine niet tot het verrichten van een deel van de aanbieding of offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  14. Indien LandeMarine met Opdrachtgever is overeengekomen dat LandeMarine de Producten ook installeert, dan is de uitvoering van die werkzaamheden uitdrukkelijk in de orderbevestiging opgenomen.
 4. Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt conform artikel 3.1 pas tot stand wanneer LandeMarine door een orderbevestiging de opdracht van Opdrachtgever accepteert. Dat geldt ook voor aanvullende overeenkomsten in verband met aanvullingen of wijzigingen.
  2. Alle door LandeMarine genoemde termijnen voor levering zijn enkel indicatietermijnen en kunnen nooit als fatale termijn gelden. Levering geschiedt telkens in overleg met Opdrachtgever. Uitstel van de overeengekomen levering door Opdrachtgever is mogelijk voor een periode van maximaal 2 weken. Indien de levering door Opdrachtgever langer dan 2 weken wordt uitgesteld, brengt LandeMarine haar opslagkosten, zoals opgenomen in de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst van toepassing zijnde prijslijsten, in rekening bij Opdrachtgever.
  3. Partijen zijn verplicht om alle gegevens van de andere partij vertrouwelijk te behandelen, voor zover die partij weet, kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
  4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan LandeMarine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of, in het geval in de Overeenkomst is opgenomen dat LandeMarine in de uitvoering gebruik zal maken van door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer, alle materialen tijdig aan LandeMarine worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of materialen niet tijdig aan LandeMarine zijn verstrekt, kan LandeMarine de uitvoering van de Overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen. Dat geldt ook voor extra kosten voortvloeiend uit wijzigingen van de situatie ter plaatse voor gehanteerde afmetingen en, in het geval de overeenkomst zich uitstrekt tot de installatie van de Producten door LandeMarine, van de toegang tot de locatie, met name gelet op het installeren van de Producten zelf alsmede de vereisten aan de voor LandeMarine in dat geval benodigde toegang tot de locatie.
  5. Annulering of Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke instemming van LandeMarine.
  6. Aangezien LandeMarine haar Producten ordergericht produceert, is Opdrachtgever voor Wijzigingen die LandeMarine na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5 uitvoert die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming van LandeMarine afzonderlijke kosten verschuldigd.
  7. Met betrekking tot Producten die tot de reguliere collectie van LandeMarine behoren, zal LandeMarine een verzoek van Opdrachtgever tot Wijziging binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging, enkel na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5, kosteloos doorvoeren. Wijziging van Producten die niet tot de reguliere collectie van LandeMarine behoren of van Producten die wel tot de reguliere collectie van LandeMarine behoren maar het verzoek van Opdrachtgever na de genoemde termijn van twee werkdagen is ontvangen, zijn enkel mogelijk na schriftelijke instemming zoals bedoeld in artikel 4.5 en tegen vergoeding door Opdrachtgever van de daarvoor door LandeMarine te maken kosten met een minimum van € 50.
  8. Annulering is enkel mogelijk tegen vergoeding door Opdrachtgever van de door LandeMarine reeds gemaakte kosten. Daarnaast brengt LandeMarine bij Annulering in ieder geval 15 % van de waarde van de geannuleerde order of orderregel in rekening.
  9. Afgezien van de gevallen waarin LandeMarine vooruitbetaling met Opdrachtgever overeenkomt en daarvoor een aanbetalingsfactuur verstuurt, is in alle gevallen de betalingstermijn van de facturen van LandeMarine 30 dagen na factuurdatum. Indien van toepassing wordt in de factuur gespecificeerd:
   • de prijs ingevolge de Overeenkomst;
   • een specificatie van mogelijk meerwerk;
   • een specificatie van al hetgeen LandeMarine overigens op grond van de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen heeft.
  10. De betalingstermijn is een fatale termijn en indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, en dit is niet toe te rekenen aan LandeMarine, dan is Opdrachtgever zogenoemd automatisch in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke (handels)rente verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken tot de dag der algehele betaling. LandeMarine is dan ook bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald:
   a) Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt LandeMarine aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning wordt voldaan; of:
   b) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt LandeMarine aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van LandeMarine de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door LandeMarine gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
  11. 4.11 Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is LandeMarine voorts gerechtigd werkzaamheden of levering voor de betreffende of andere Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten, alsmede nieuwe orders te weigeren, mits die betaling ook na schriftelijk aanmaning om alsnog binnen 14 dagen te betalen is uitgebleven.
  12. LandeMarine heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Installatie
  1. Voor zover de Overeenkomst zich uitstrekt over de werkzaamheden die LandeMarine moet uitvoeren voor de installatie van Producten, is Opdrachtgever jegens LandeMarine verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle voorzieningen en voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de installatie van de Producten door LandeMarine.
  2. De Opdrachtgever zorgt er in ieder geval voor dat:
   • Het personeel van LandeMarine of de door haar ingeschakelde derde partij ter plaatse zijn werkzaamheden voor de installatie van Producten kan uitvoeren, een en ander gedurende normale werkuren en indien naar de mening van LandeMarine noodzakelijk buiten de normale werkuren om, mits dit aan Opdrachtgever is meegedeeld.
   • De aangewezen plaats geschikt is voor de installatie van de Producten.
   • De locatie normaal toegankelijk is voor de installatie van de Producten.
  3. Schade en kosten aan de zijde van LandeMarine die ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 5.2 heeft voldaan, komen voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Ook de door LandeMarine genoemde termijnen met betrekking tot installatie zijn enkel indicatietermijnen en kunnen nooit als fatale termijn gelden.
 6. Intellectueel eigendom
  1. LandeMarine behoudt zich alle mogelijk van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom voor op onder andere aan opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Op eerste verzoek van LandeMarine dienst Opdrachtgever die zaken onverwijld te retourneren, onverminderd andere aan LandeMarine ten dienste staande wettelijke maatregelen.
  2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan materiaal van LandeMarine waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van LandeMarine.
  3. LandeMarine heeft het uitsluitend recht tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van Producten te maken, vermenigvuldigen en openbaar te maken voor commerciële doeleinden, zowel off- als online. Indien Opdrachtgever met het eerste verzoek daartoe instemt, stelt Opdrachtgever LandeMarine in de gelegenheid daarvoor op locatie foto’s te komen (laten) maken van de Producten.
  4. Het is Opdrachtgever verboden de Producten te verhuren, uit te lenen of te verkopen voor openbaar gebruik (promotie, reclame, integratie in audiovisuele of andere uitingen) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LandeMarine.
 7. Opslag en eigendomsvoorbehoud
  1. Ingeval de Producten door LandeMarine op de afgesproken leverdatum niet door Opdrachtgever worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat Opdrachtgever de zaken niet wil aanvaarden, zal LandeMarine binnen een redelijke termijn een tweede leveringspoging doen. LandeMarine is na weigering na de tweede leveringspoging gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  2. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van LandeMarine zolang Opdrachtgever de op de levering betrekking hebbende facturen, alsmede eerdere of latere facturen, nog niet of niet volledig heeft voldaan.
  3. Zolang de eigendom van de in lid 2 bedoelde Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat om de Producten direct aan een derde, de eindklant, door te verkopen en in afwijking van artikel 3.9 schriftelijk door LandeMarine en Opdrachtgever is overeengekomen dat levering plaatsvindt direct bij de eindklant, is Opdrachtgever in dat geval verplicht een vergelijkbaar eigendomsvoorbehoud van toepassing te verklaren op de eindklant. Bij overtreding hiervan of indien Opdrachtgever geen rechtsgeldig beroep op het door hem gemaakte eigendomsvoorbehoud kan worden gedaan, wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond volledig opeisbaar, onverminderd de rechten van LandeMarine uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.
  4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek van LandeMarine daartoe ter inzage te geven.
  5. Indien derden beslag leggen op de eigendommen van LandeMarine dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht LandeMarine zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  6. Zodra Opdrachtgever in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is LandeMarine gerechtigd zich zonder dat hiertoe enige voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn eigendommen terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die LandeMarine toekomen, waaronder zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht in betalingsmoeilijkheden te verkeren zodra een verzoek tot surseance van betaling is gedaan, faillissement is aangevraagd, wettelijke schuldsanering op Opdrachtgever als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard of ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens grove schuld en (of en/of) opzet aan de zijde van LandeMarine is LandeMarine in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, andere indirecte schade, waaronder gevolgschade (ook schade aan andere eigendommen door eventuele late levering of door gebruik van de Producten), schade van derden, winstderving, inkomstenderving en extra kosten door feiten of omstandigheden die niet aan LandeMarine zijn te wijten.
  2. LandeMarine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LandeMarine bij de uitvoering van werkzaamheden is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Opdrachtgever vrijwaart LandeMarine voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
  4. Klachten over de geleverde Producten moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch voorzien van fotomateriaal waaruit de klacht blijkt, worden ingediend bij LandeMarine, tijdig nadat Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Bij niet consumentenkoop van Producten is tijdig binnen 5 werkdagen na leverdatum en na het verstrijken van deze termijn zonder schriftelijke klacht van Opdrachtgever geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard. Bij consumentenkoop van Producten is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
  5. Opdrachtgever is gelet op artikel 8.4 dan ook gehouden de geleverde Producten op het moment van levering, althans, indien dit aantoonbaar niet mogelijk is, in een zo vroeg mogelijk stadium en op deskundige wijze te (doen) beoordelen.
  6. Indien een klacht is ingediend, dient Opdrachtgever de betreffende Producten ter beschikking van LandeMarine te houden en LandeMarine in de gelegenheid stellen de klacht te onderzoeken.
  7. Indien een klacht gegrond is, dan zal LandeMarine de Producten vervangen of, indien dat niet meer mogelijk of zinvol zou zijn, zal LandeMarine een gedeelte van de prijs die daarmee overeenkomt aan Opdrachtgever crediteren.
  8. De in verband met een klacht te retourneren Producten dienen zoveel mogelijk in de originele verpakking klaar te worden gezet. Partijen treden in overleg over het transport van deze Producten.
  9. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte Producten. De Opdrachtgever is ook niet bevoegd tot verrekening.
  10. Indien het alsnog leveren of vervangen van de Producten niet meer mogelijk of zinvol is en dit aan LandeMarine toerekenbaar is, dan zal LandeMarine slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.
  11. Indien LandeMarine aansprakelijk mocht zijn, geldt dat de aansprakelijkheid van LandeMarine beperkt zal zijn tot vijf keer de aankoopwaarde van het artikel, met als maximum het bedrag of de bedragen waarop de door LandeMarine afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat LandeMarine in verband met die verzekering draagt. Op eerste verzoek van Opdrachtgever voorziet LandeMarine Opdrachtgever van de betreffende verzekeringspolis. Indien en voor zover om welke reden dan ook op grond van de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van LandeMarine in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs van de betreffende orderbevestiging, exclusief btw.
 9. Conformiteit en garantie
  1. Aangezien LandeMarine met betrekking tot de uitvoering van een Overeenkomst de Producten speciaal voor en conform de opgegeven gegevens van Opdrachtgever heeft vervaardigd is een mogelijke afkoelingsperiode en bedenktijd niet aan de orde en worden Producten niet teruggenomen.
  2. De door LandeMarine geleverde Producten moeten die eigenschappen bezitten die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Indien daaraan niet wordt voldaan en de oorzaak daarvan niet buiten de verantwoordelijkheid van LandeMarine valt, heeft Opdrachtgever recht op reparatie respectievelijk vervanging, (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst en/of prijsvermindering.
  3. Naast de wettelijke verplichting genoemd in artikel 9.2 biedt LandeMarine Opdrachtgever garantie op de geleverde Producten voor zover het gebreken betreft waarvan LandeMarine niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. LandeMarine schakelt hiervoor een externe expert in die daartoe een rapport ter beschikking stelt. Indien LandeMarine daarmee aannemelijk maakt dat de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, komen de kosten van de externe expert voor rekening van Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk bij de offerte anders overeengekomen, geeft LandeMarine vanaf de dag van levering 2 jaar garantie op montage- en fabricagefouten van haar Producten en omvat het op verzoek van de Opdrachtgever herstellen van die montage- en fabricagefouten.
  4. Aanspraken op de garantie moeten binnen de garantieperiode schriftelijk aan LandeMarine kenbaar gemaakt worden onder vermelding van het originele factuur- of ordernummer.
  5. Onder de garantie vallen uitdrukkelijk niet:
   • Reparaties verricht door derden;
   • Ingezonden materialen, waaronder door Opdrachtgever zelf ter beschikking te stellen stof of leer in het geval in de Overeenkomst is opgenomen dat LandeMarine in de uitvoering daarvan gebruik zal maken;
   • Normale slijtage en gebruikssporen;
   • Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud;
   • Plooivorming;
   • De natuurlijke kenmerken van natuurproducten, waaronder in ieder geval hout, houtfineer en leder, zoals insectenbeten, littekens, kleurnuances;
   • Stoffen behandeld met een vuil werende coating;
   • Kleurafwijkingen in getoonde en gebruikte stoffen, alsmede bij nabestellingen.
   • Schade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot schade door vocht, door onafgedekt buitengebruik van Producten.
  6. De garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde Producten.
   Afwijkingen aan de geleverde Producten betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik,
  7. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
  8. Vaste onderdelen van Producten zijn niet los verkrijgbaar. Enkel onderdelen die zijn opgenomen in de prijslijst zijn los verkrijgbaar.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten alsmede daaruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen tussen Opdrachtgever en LandeMarine is Nederlands recht van toepassing.
  2. Verschil van mening tussen Opdrachtgever en LandeMarine wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of bij toestemming van beide partijen via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen bij uitsluiting beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar LandeMarine op het moment waarop zich een geschil voordoet is gevestigd.

Versie 2022-1, 1 Juli 2022

Privacy- en cookiebeleid Lande Group

Laatst gewijzigd op 5 september 2018

Lande NL B.V., Lande BE b.v.b.a., Lande Marine B.V. en Artifort-Shop B.V. (Nederlandse meubelfabrikant van de merken Artifort, Lande, Pörtner en Zwaardvis - Kamer van Koophandelnummers 16047876, 88826, 16030672 en 34146583), hierna gezamenlijk voor deze privacy verklaring aan te duiden als Lande Group, respecteert de privacy van websitebezoekers, klanten en partners, en verwerkt alle gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (ofwel AVG). Op deze pagina vind je ons privacybeleid in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden daarop. Zo vind je gemakkelijk de informatie waar je naar op zoek bent. De privacyverklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties en gebruikers van onze websites en andere diensten. Scroll naar beneden of kies een onderwerp waar je meer over wilt weten.

Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties en gebruikers van onze websites. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG). Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt op deze pagina altijd de laatste versie lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je daar ook actief via onze website en mogelijk andere kanalen informeren.

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens is Lande Group verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Lande Group vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden, op welke grondslagen en hoe lang gegevens worden bewaard. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. In de Dealer Locator vind je links naar websites van andere partijen, zoals onze dealers. Hoewel we deze partijen zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verwerking van gegevens via deze websites. Lande Group is daarvan geen verwerkingsverantwoordelijke en onze privacyverklaring is daarop dus niet van toepassing.

Welke gegevens verwerken wij?

Als je onze website bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IP-adres, maar ook aan je klikgedrag, zodat we je persoonlijker en relevanter van dienst kunnen zijn. Met behulp van cookies kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website je hebt bekeken. Daarnaast kunnen we ook gegevens verwerken als je bij Lande Group een order plaatst, een vraag stelt aan onze klantenservice of een visitekaartje afgeeft. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Lande Group kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel
- E-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer
- de bedrijfsgegevens waar je werkzaam bent
- overige gegevens die voor het leveren van onze producten en diensten noodzakelijk zijn
- Gegevens over je bezoek aan onze websites, inclusief het IP-adres van je device om onze websites te kunnen bezoeken
- Gegevens die je verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.

In veel gevallen stel je zelf deze persoonsgegevens ter beschikking aan Lande Group. Bijvoorbeeld door het stellen van een vraag, afgeven van een visitekaartje, inschrijving voor de nieuwsbrief of sollicitatie bij Lande Group. Bij het niet verstrekken van alle benodigde persoonsgegevens, is het mogelijk dat Lande Group niet in staat is om de levering van producten en/of dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Lande Group verwerkt jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor het volgende:

  –  Om contact met je op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek
  –  Om een overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst na te komen en levering van onze producten en /of dienstverlening uit te voeren
  –  Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
  –  Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor beurzen en partnerdagen (zie verdere uitleg hieronder)
  –  Om het gebruiksgemak van onze website te monitoren en te verbeteren
  –  Om een sollicitatie te kunnen behandelen

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt bij de uitvoering van een overeenkomst of met jouw toestemming.

Marketingactiviteiten

Als je een Artifort-account hebt aangemaakt, je hebt ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief of een of meerdere artikelen hebt gekocht en je product(en) hebt geregistreerd, kunnen we je daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Wij doen dit via verschillende uitingen en kanalen. Daarnaast kunnen we gegevens van andere partijen combineren met gegevens die wij al van je hebben. Dit laatste doen we alleen met jouw toestemming. Door je gedrag op basis van onze marketinguitingen te analyseren kunnen we onze informatie en aanbiedingen beter op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens (en met jouw toestemming gegevens van andere partijen). Denk aan:

  –  ‘Laatst bekeken’ artikelen
  –  ‘Persoonlijke rijen’ met artikelen in onze e-mails
  –  Kortingscodes vanwege je verjaardag
  –  Reclamebanners met artikelen die je eerder hebt bekeken

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van je gedrag. Hiervoor kijken we naar jouw (re)actie. Klik je bijvoorbeeld door in e-mails of op banners om artikelen te bekijken? En hoe goed werken onze banneradvertenties? We verwerken voor marketingdoeleinden verschillende gegevens.

Sociale media

Als je via sociale media communiceert met een van de merken van Lande Group, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen. Stel je een vraag via sociale media? Dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

#artifort #artifans

Soms kunnen we je sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als je bijvoorbeeld via je sociale media-accounts openbaar een eigen foto deelt van een Artifort design dat je hebt gekocht en plaatst met de hashtag #artifort, dan kunnen we die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Bij het doorplaatsen vermelden we altijd je accountnaam: de foto is immers niet van ons. Wil je dat we je foto verwijderen? Stuur ons dan een privébericht via onze accounts. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren. Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Speciale acties

Bij de merken van Lande Group kun je af en toe deelnemen aan speciale acties, zoals spaaracties, wedstrijden, campagnes of prijsvragen. Soms vragen we je dan om online een formulier in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben je naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en emailadres nodig om je deelname te kunnen bevestigen en toegekende prijzen en voordelen naar jou te kunnen sturen. Verder verwerken we je acceptatie van onze algemene voorwaarden (deze moet je altijd accepteren als je meedoet met een speciale actie) en gegevens over je deelname. Denk aan inzendingen, scores, etc. afhankelijk van de actie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om je klantervaring, onze producten en diensten te verbeteren, hebben we inzicht nodig in de beleving en tevredenheid van onze relaties.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen bewaart Lande Group je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens door een bewaarplicht langer nodig dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen. Lande Group voert hiervoor regelmatig een actie uit om opgeslagen gegevens te verwijderen.

< 2 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

- Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie meer heeft plaatsgevonden en Lande Group geen overeenkomst van opdracht met je aangaat, dan worden je persoonsgegevens in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd
- Persoonsgegevens die in een sollicitatie ter beschikking worden gesteld, worden na afwijzing jaarlijks in de jaarlijks uit te voeren opschoonactie verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

7 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

  –  Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
  –  Verplichting voor het bewaren voor de afhandeling van garantie. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.
  –  Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens
  –  Betalingsoverzicht/facturen
  –  Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen
  –  Alle inkooprapporten van goederen, import en export.

Marketingactiviteiten alleen met toestemming

De persoonsgegevens waarvoor je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om te mogen verwerken worden bewaard voor zolang Lande Group die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing activiteiten. Mocht Lande Group om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan zullen je persoonsgegevens voor dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van de laatste marketingactiviteit worden bewaard en in de genoemde jaarlijks uit te voeren actie worden verwijderd. Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken. Dat kan door de link in de betreffende mailing aan te klikken of contact op te nemen via privacy@lande.group.

Welke gegevens verwerken derden van jou?

Voor het produceren van producten en/of uitvoeren van diensten, het bezorgen van meubels en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met:

  –  Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
  –  Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren.
  –  Marketingdiensten voor het personaliseren van ons merk en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website, de digitale nieuwsbrief en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords.
  –  Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze website. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
  –  IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
  –  Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes en prijsvragen).
  –  Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
  –  BKR-toetsing en -registratie in samenwerking met Stichting BKR.
  –   Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.

Lande Group streeft er natuurlijk naar om jouw persoonsgegevens alleen te delen met partijen die zelf ook aan de AVG voldoen. Voor zover derden niet zelf verwerkingsverantwoordelijk worden voor de verwerking van jouw gegevens, gaat Lande Group met deze partijen een zogenoemde verwerkersovereenkomst aan die aan de AVG vereisten voldoet, om zoveel mogelijk eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

  –  Beveiligde toegang tot de online omgeving waarin persoonsgegevens worden verwerkt
  –  We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.
  –  Communicatie via de website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
  –  We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
  –  Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
  –  Alleen medewerkers van Lande Group die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens.
  –  We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt.
  –  Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Lande Group, stuur dan binnen 24 uur een mail naar privacy@lande.group.

Welke rechten heb je als relatie?

Je hebt als relatie bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door Lande Group. Je hebt recht informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens te verkrijgen, maar ook om je persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen en tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken en zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Een verzoek tot uitschrijving kun je mailen naar privacy@lande.group . In dat geval zullen wij altijd je identiteit verifiëren. Lande Group doet haar uiterste beste om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren.

Naast bovengenoemde rechten behoort het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, ook tot je opties. Lande Group hoopt echter dat bij mogelijke vragen of problemen we onderling tot een oplossing kunnen komen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn onder andere nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of smartphone.

Lande Group gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen de websites niet naar behoren werken.

Analytisch – Op de websites wordt gebruik gemaakt van gebruik van Analytische cookies van Google Analytics, een analyseprogramma die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Lande Group te ondersteunen om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De IP tracking is door ons in Google Analytics geanonimiseerd. Wij plaatsen deze cookies alleen met jouw toestemming. Als je niet hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies, dan worden deze niet geplaatst. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Advertentie – De websites van Lande Group zijn voornemens om Google AdWords te gebruiken om relevante advertenties te kunnen tonen bij zoekopdrachten in Google en partners en gebruikt cookies om de effectiviteit hiervan te meten. De cookies van Google AdWords worden voor een periode van 30 dagen opgeslagen. Wanneer bezoekers een bezoek brengen aan Google-services en websites die partner zijn van het Google Display Netwerk, slaat Google met behulp van een cookies een nummer op in uw browser om die bezoeken te onthouden. Dit nummer is uniek en identificeert een webbrowser op een specifieke computer, niet een persoon. Via cookies van Google AdWords (Google Display Network) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) stellen wij advertenties beschikbaar met jouw toestemming. Deze cookies zorgen ervoor dat er voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Conversietracking Google Adwords

Doel hiervan is om te bepalen of een bezoeker die op een advertentie klikt uiteindelijk overgaat tot het invullen van een webformulier. Om dit te kunnen doen wordt er een cookie geplaatst. Hiermee identificeren wij feitelijk de gebruiker en gebruiken wij zijn of haar gegevens om het bovenstaande te kunnen meten.

Remarketing

Wij verzamelen data op onze websites waarmee wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die specifieke pagina’s bezocht hebben. Dit doen wij om gerichter en persoonlijker advertenties te kunnen tonen.

  –  Wij kunnen u via derden, waaronder Google, advertenties tonen op sites van derden op internet.
  –  Wij gebruiken daarvoor cookies van Google om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van u aan onze website.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

  –  de websites jouw bezoeken registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
  –  er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
  –  er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken
  –  er gerichte advertenties getoond kunnen worden
  –  er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
  –  er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
  –  er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan jou te kunnen tonen
  –  er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.

De remarketing cookie vervalt na 30 dagen.

Links – Op onze websites staan links aan naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media – Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lande Group heeft daar geen invloed op.

Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Meer informatie vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Goed om te weten: als je cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed.

 • *Verplicht veld